Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 z 27 apríla 2016 sa vykoná najväčšia regulácia v ochrane osobných údajov za posledných 20 rokov. Dotýka sa takmer každej firmy a to nie len  na Slovensku ale v  celej EÚ. V prípade, že podnikáte v ČR zmeny sa  uskutočniť aj tam. Nariadenie  GDPR – General Data Protection Regulation (Všeobecné nariadenie o ochrane  údajov)  nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a platnosť nadobudne  25. mája 2018 a vyžiada si množstvo zmien v informačných systémoch a procesoch orgánov verejnej moci, ako aj  všetkých spoločností vykonávajúcich spracovateľské operácie.

Aby bola  vaša spoločnosť v  súlade s GDPR musíte zaviesť opatrenia, tak aby sa minimalizovalo riziko porušenia ustanovení GDPR a preukázať, že správu údajov neberiete na ľahkú váhu. Požadované opatrenia pre zaistenie súladu s nariadením a  na zaistenie zodpovednosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú napr.: posúdenia vplyvu na ochranu súkromia, audity, revízie politík, záznamy činností a (potenciálne) aj určenie zodpovednej osoby (DPO), a ďalšie povinnosti . Ak nie ste pripravení ako firma na tieto úlohy radi vám  pomôžeme na základe našich odborných vedomostí, praktických skúseností a doterajších obchodných vzťahov.

Zabezpečujeme realizáciu systému ochrany osobných údajov komplexne:

  • posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
  • posúdenie typov spracovateľských operácií vedúcich k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutých osôb
  • plánovanie a návrh  technických, personálnych a organizačných opatrení, záruk a  mechanizmov na zmiernenie rizík
  • implementácia opatrení do  projektu GDPR na zabezpečenie ochrany osobných údajov s preukázaním súladu s nariadením

Vykonávame odborné školenia  a preškolíme oprávnené osoby vašej organizácie v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.