1. Analýza skutkového stavu systému zameraného proti korupcii

Analýzou skutkového stavu sa rozumie podrobný rozbor zavedenej protikorupčnej politiky, všetkých stávajúcich opatrení určených na zabezpečenie plnenia daných úloh v oblasti pôsobnosti organizácie, ako aj rozbor povinností osobitnej  organizačnej zložky (ak je zavedená) alebo povinností zodpovednej osoby s vymedzením ich presného rozsahu.

Analýza skutkového stavu, ktorá je výsledkom kvalitatívnej analýzy politiky, rizík, opatrení, povinností obsahuje najmä:

 • kvalitatívnu analýzu rizík, v rámci ktorej sa identifikujú možné dopady na jednotlivé povinnosti spôsobilé narušiť funkčnosť vnútorného a vonkajšieho systému,
 • analýza a kvantifikácia možných oblastí úplatkov, korupcie, podnetov, nekalých praktík,
 • riziká narušenia funkčnosti vnútorného a vonkajšieho systému zameraného proti korupcii (protikorupčný systém),
 • zoznam anonymných a neanonymných podnetov k účinnosti vnútorného predpisu,
 • zoznam vyriešených podnetov,
 • preskúmanie vnútornej smernice pre výber dodávateľov,
 • preskúmanie podnikovej kultúry zamestnávateľa,
 • preskúmanie výsledkov vnútorného a vonkajšieho auditu,
 • preskúmanie etického kódexu zamestnávateľa,
 • preverenie informácií o partneroch,
 • zistenie úrovne vzdelávania zamestnancov o prevencii a protispoločenskej činnosti,
 • aktualizácia akčného plánu pri vyskytnutí podvodu u zamestnávateľa- spustenie opatrení,
 • preverenie rotácie zamestnancov na rozhodujúcich miestach,
 • zistenie úrovne vzdelávania manažmentu zamestnávateľa,
 • preverenie výročnej správy zamestnávateľa,
 • preskúmanie možných foriem odmeny zamestnávateľom za nahlásenie protispoločenskej činnosti,
 • sumárne zhodnotenie rizík a zvyškových rizík, ktoré môžu ohroziť dôvernosť, integritu a dostupnosť spracúvaných podnetov obsahujúcich osobné údaje, citlivé a chránené údaje,
 • vyhodnotenie zhody navrhnutých opatrení podľa jednotlivých opatrení,

2. Návrhy opatrení a prijatie riešení v danej problematike

Vnútorný systém

Zákonná norma – legalizácia príjmov z trestnej činnosti, niektoré opatrenia nahlasovania protispoločenskej činnosti

 1. Opatrenia vo forme vypracovania riadiaceho dokumentu „Programu vlastnej činnosti“ a nastavenia zamestnancov ako osôb prichádzajúcich do styku s neobvyklou obchodnou operáciou, poučenie osôb o povinnostiach, podpísanie mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli počas výkonu zamestnania. Určenie zodpovednej osoby a jej zástupcu.
 2. Opatrenia vo forme vypracovania riadiaceho dokumentu „Vnútorný systém vybavovania podnetov“ a nastavenie zamestnancov ako oprávnených osôb pre nahlasovanie podnetov. Poučenie o právach a povinnostiach, určenie zodpovednej osoby a jej zástupcu.

Vonkajší systém

ISO norma 37 001 a štandardy pre danú oblasť

 1. Opatrenia vo forme procesov normy ISO 37001: 2016. Špecifikácia požiadaviek a poskytnutie usmernenia pre vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, prehodnotenie a zlepšenie systému riadenia proti korupcii. Systém bude integrovaný do celkového systému riadenia proti korupcii.

Stanovenie požiadaviek a poskytnutie usmernení pre systém riadenia navrhnutý tak, aby organizácia zvládla predchádzať, odhaľovať a reagovať na podplácanie a dodržiavať zákony proti korupcii a dobrovoľné záväzky uplatniteľné na jej činnosť.

 1. Opatrenia vo forme nastavenia procesov pre zamedzenie:
  • Úplatkárstva vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore;
  • Korupcie organizáciou;
  • Úplatkárstva zo strany personálu organizácie, ktorý koná v mene organizácie alebo v jeho prospech;
  • Úplatkárstva podnikateľských partnerov organizácie konajúcich v mene organizácie alebo v jej prospech;
  • Úplatkárstva organizácie;
  • Úplatkárstva personálu organizácie vo vzťahu k činnosti organizácie;
  • Korupcie obchodných partnerov organizácie vo vzťahu k činnosti organizácie;
  • Priameho a nepriameho úplatkárstva (napr. úplatok ponúkaný alebo prijatý prostredníctvom tretej strany alebo treťou stranou.
 2. Opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru:
  • Nastavenie štandardov, nástrojov a procesov,
  • Auditné a kontrolné mechanizmy,
  • Osveta a vzdelávanie zamestnancov,

ISO 37001: 2016 sa špecificky nevzťahuje na podvody, kartely a iné protisúťažné / hospodárske trestné činy, pranie špinavých peňazí alebo iné činnosti súvisiace s korupčnými praktikami, z tohto dôvodu sa organizácia rozhodla rozšíriť rozsah systému riadenia tak, aby zahŕňal takéto činnosti uvedené v bodoch 1.a 2.

Rozsah uplatňovania týchto požiadaviek závisí od rozličných faktorov uvedených v organizačnej schéme spoločnosti.