Zabezpečujeme realizáciu systému Správa registratúry (Document Management System).

Realizácia spočíva vo vypracovaní zákonom stanovenej dokumentácie pre právnické osoby:
Registratúrny poriadok a Registratúrny plán.

Ďalej zabezpečujeme organizáciu a manipuláciu s registratúrnymi záznamami a spismi vrátane vyraďovacieho konania a odborného vyškolenia zamestnancov.

  • dlhodobé uloženie a správa dokumentov formou outsorcingu v priestoroch splňujúcich technické a bezpečnostné požiadavky
  • vyškolenie zamestnancov poverených vedením správy registratúry s dôrazom na orientáciu v legislatíve, základných pojmoch v danej problematike, poskytnutie objektívnych informácií o správe registratúry, správe príručnej registratúry, registratúrneho strediska resp. archívu a o práci s registratúrnym poriadkom a plánom, príprave vyraďovacieho konania v súlade s legislatívou platnou pre túto oblasť