Zabezpečujeme

 • realizáciu systému Správa registratúry (Document Management System)
 • vypracovanie zákonom stanovenej dokumentácie pre právnické osoby:
  • Registratúrny poriadok
  • Registratúrny plán
 • organizáciu a manipuláciu s registratúrnymi záznamami a spismi vrátane vyraďovacieho konania a odborného vyškolenia zamestnancov.
 • dlhodobé uloženie a správa dokumentov formou outsorcingu v priestoroch splňujúcich technické a bezpečnostné požiadavky
 • vyškolenie zamestnancov poverených vedením správy registratúry s dôrazom na
  • orientáciu v legislatíve
  • základných pojmoch v danej problematike
  • poskytnutie objektívnych informácií o správe registratúry,
  • správe príručnej registratúry, registratúrneho strediska resp. archívu
  • prácu s registratúrnym poriadkom a plánom
  • prípravu vyraďovacieho konania