O nás

Zaoberáme sa zabezpečovaním zhody skutkového stavu s požiadavkami legislatívy v oblastiach ochrany osobných údajov, GDPR, správy registratúry, civilnej ochrany a ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Disponujeme kvalifikovanými odborníkmi a externými konzultantmi s expertnými znalosťami a skúsenosťami z rôznych organizácií (Ministerstvo vnútra, Ministerstvo obrany, Úrad na ochranu osobných údajov).
Ochrana osobných údajov a GDPR
Správa registratúry
Ochrana pred leg. príjmov z trestnej činnosti
Implementácia manažérskeho systému ABMS
Projektov
Klientov
Odborníkov

Služby

Sme odborníci v nasledovných oblastiach:
Ochrana osobných údajov a GDPR
Komplexne zabezpečujeme realizáciu systému ochrany osobných údajov: posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, posúdenie typov spracovateľských operácií,  plánovanie a návrh  technických, personálnych a organizačných opatrení na zmiernenie rizík, implementácia opatrení do projektu GDPR.
Správa registratúry
Realizácia spočíva vo vypracovaní zákonom stanovenej dokumentácie pre právnické osoby: Registratúrny poriadok a Registratúrny plán. Ďalej zabezpečujeme organizáciu a manipuláciu s registratúrnymi záznamami a spismi vrátane vyraďovacieho konania a odborného vyškolenia zamestnancov.
Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Zabezpečíme realizáciu systému ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Vypracujeme Vám program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a odborného vyškolenia zamestnancov povinných osôb.
Poradenstvo v procese certifikácie spoločnosti na ISO 37001
Zabezpečíme proces prípravy, realizácie a účasti na certifikácii organizácie. Vykonáme poradenstvo pri vypracovaní riadiacich dokumentov pre manažérsky systém od politiky, cieľov a protikorupčných opatrení, po interné audity, ktoré v organizácii vytvoria podmienky k predchádzaniu, odhaľovaniu a riešeniu korupcie. Navrhneme systém riadenia korupčných rizík v organizácii súvisiacich s úplatkárstvom v aktívnej i pasívnej forme, ako aj u obchodných partnerov.