• zabezpečenie realizácie systému ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
  • vypracovanie programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a odborného vyškolenia zamestnancov povinných osôb.