• poradenstvo v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, zamerané predovšetkým na oblasť krízového manažmentu a civilnej ochrany obyvateľstva
  • vypracovanie zákonom stanovenej dokumentácie v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia a krízového manažmentu
  • odborné školenia a semináre v danej oblasti určené pre
    • štatutárne orgány verejnej moci
    • zamestnancov štátnej správy, verejnej správy, školy, zariadenia sociálnych služieb, orgány územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci
    • iných právnických a fyzických osôb, bezpečnostných služieb, ktoré prichádzajú do styku s dokumentáciou civilnej ochrany

Uvedené činnosti sú vykonávané odborne spôsobilými osobami s platným osvedčením.

Osvedčenie CO_docx