V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t.j. osobou, ktorej osobné údaje spracúvame.

Prevádzkovateľ:

spoločnosť NPS, s.r.o., so sídlom: Lubina 168, 916 12 Lubina, IČO: 36 678 708, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17082/R (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č. +421 32 7712964, e- mail: nps@nps.sk

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje nás prosím prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame vo väčšine prípadov priamo od dotknutých osôb. V prípade, ak získavame osobné údaje z iných zdrojov, poskytneme dotknutej osobe aj informáciu, z akého zdroja sme jej osobné údaje získali a informáciu o kategórii dotknutých osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
 • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

Poskytnutie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť účasť dotknutej osoby vo výberovom konaní, uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie.  

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na tomto právnom základe (vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach). Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete ďalej v tomto dokumente.

Na aké účely spracúvame osobné údaje, aký je právny základ ich spracúvania a doba spracúvania?

 • na účel vykonávania úloh zodpovednej osoby

V prípadoch, kedy nás klient (ktorý je prevádzkovateľom resp. sprostredkovateľom v zmysle GDPR) určil ako svoju zodpovednú osobu, spracúvame na tento účel osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie našich zákonných povinností (úloh zodpovednej osoby). Tieto povinnosti nám vyplývajú z nariadenia GDPR (najmä čl. 37 až 39 GDPR).

Doba uchovávania: 10 rokov odo dňa skončenia poskytovania služieb zodpovednej osoby.

 • na účel vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR. 

Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

 • na účel vybavenia požiadavky dotknutej osoby adresovanej prevádzkovateľovi (dopyt v súvislosti s ponúkanými službami v oblasti ochrany osobných údajov)

V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

Doba uchovávania: po dobu nevyhnutnú na vybavenie požiadavky, najviac však 1 rok (od kontaktovania prevádzkovateľa dotknutou osobou).

 • na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov s klientamivrátane evidencie klientov

Tento účel zahŕňa činnosti spojené s plnením záväzkov prevádzkovateľa zo zmluvy, ktorú sme s Vami ako našim klientom uzatvorili (zmluva o poskytnutí služieb v oblasti ochrany osobných údajov). Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (klient, ak ním je fyzická osoba podnikateľ).

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov s dodávateľmi, vrátane evidencie dodávateľov 

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (dodávateľ).

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • na účel platného uzatvorenia a zabezpečenia plnenia zmluvných vzťahov 

Na tento účel spracúvame bežné osobné údaje osôb oprávnených konať v mene zmluvného partnera (dodávateľa/ klienta) a údaje zamestnancov dodávateľov/ klientov uvedené v zmluvách, uzatváraných v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov, resp. v návrhoch týchto zmlúv. Údaje týchto dotknutých osôb získavame od príslušného obchodného partnera a spracúvame ich na tento účel na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • na účel obchodnej komunikácie 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa uskutočňovať komunikáciu s obchodnými partnermi (s klientami a dodávateľmi) pri vykonávaní obchodných činností. Na tento účel spracúvame bežné (kontaktné) osobné údaje našich klientov a dodávateľov (ak ide o fyzické osoby), osôb oprávnených konať v mene klientov a dodávateľov, príp. iných kontaktných osôb (zamestnancov) klientov a dodávateľov.

Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu s obchodným partnerom.

 • na účel riadnej identifikácie zmluvnej strany 

Na tento účel spracúvame osobné údaje na základe zákonnej požiadavky na riadnu identifikáciu zmluvnej strany (napr. dodávateľské zmluvy s fyzickými osobami – podnikateľmi) kedy osobné údaje spracúvame na základe zákona (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • na účely priameho marketingu

V prípade, ak ste našim klientom (zákazníkom) a získali sme e-mailovú adresu v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, môžeme Vám zasielať e-mailové správy (newslettre) s ponukou našich tovarov a služieb obdobného charakteru ako ste si u nás objednali/ zakúpili. Osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa informovať svojich klientov o novinkách v oblasti nami poskytovaných produktov a služieb.

Ako dotknutá osoba máte v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje linku na zrušenie odberu. V prípade, že si neželáte ďalej dostávať informácie o našich novinkách a ponukách, máte možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku. V prípade, že zrušíte odber, nebudeme Vám už zasielať informácie o našich novinkách a ponukách.

 • na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácie a evidencie hotovostnej pokladne

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: 10 rokov (v súlade so zákonom o účtovníctve – § 35).

 • na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov, nachádzajúcich sa v informačných systémoch prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: 5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný.

 • na účel vedenia agendy spoločnosti, zápisu a oznámenia zmien do obchodného registra

Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník).

Doba uchovávania: osobné údaje, spracúvané na tento účel (obsiahnuté v spoločensko-právnych dokumentoch spoločnosti) uchovávame počas trvania právnej subjektivity prevádzkovateľa (aj v prípade zrušenia spoločnosti s právnym nástupcom).

 • na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môžeme poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie.

Doba uchovávania: 5 rokov od právoplatného skončenia príslušného konania alebo od vysporiadania (splatenia) vymáhaného právneho nároku.

 • na účel právneho zastupovania (mimo konaní) 

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, ide o využívanie právnych služieb advokátov napr. formou pripomienkovania zmlúv a ich dodatkov (vrátane príloh) uzatváraných s dotknutými osobami alebo participácie na stretnutiach a inej komunikácii s dotknutými osobami. V rámci tohto účelu poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a GDPR.

Vaše osobné údaje v tomto prípade poskytujeme advokátovi na základe nášho oprávneného záujmu: zabrániť vzniku škôd využitím odborných právnych služieb.

Doba uchovávania: 5 rokov (od konca kalendárneho roka, v ktorom bola uskutočnená služba právneho zastúpenia), v odôvodnených prípadoch aj dlhšie po dobu kým je to nevyhnutné na zabezpečenie a hájenie oprávnených záujmov a právnych nárokov prevádzkovateľa.

 • na účel riadneho označenia sporovej strany v súdnom spore a dlžníka v návrhu na exekúciu

Je našou zákonnou povinnosťou riadne identifikovať a označiť osobu dlžníka v návrhu na exekúciu (Exekučný poriadok), ako aj osobu žalobcu či žalovaného v súdnom konaní (Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok).

Doba uchovávania: do právoplatného skončenia príslušného konania alebo do vysporiadania (splatenia) vymáhaného právneho nároku.

 • na účel zabezpečenia konania v mene prevádzkovateľa (najmä uzatváranie zmlúv a vykonanie iných právnych úkonov v mene prevádzkovateľa) 

Spracúvanie osobných údajov konateľa konajúceho v mene prevádzkovateľa je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (v zmysle Obchodného zákonníka, ktorý určuje spôsob konania za spoločnosť).

Doba uchovávania: po dobu trvania funkcie konateľa a následne po dobu, po ktorú je potrebné v rámci činnosti prevádzkovateľa uchovávať písomnú dokumentáciu o uvedených úkonoch a činnostiach.

 • na registratúrne účely, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: osobné údaje na registratúrne účely uchovávame po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom (t.j. po dobu, počas ktorej pôvodca registratúry potrebuje registratúrny záznam (dokument obsahujúci osobné údaje na svoju činnosť). Konkrétne je táto doba určená v Registratúrnom pláne, ktorý je na požiadanie dotknutej osoby prístupný u prevádzkovateľa. Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 5 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poštová zásielka odoslaná/ prijatá).

 • na účel výberového konania uchádzačov o zamestnanie 

Spracúvanie osobných údajov uchádzača o zamestnanie u prevádzkovateľa zahŕňa najmä činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

Doba uchovávania: do skončenia výberového konania.

 • na účel vedenia agendy personalistiky a mzdovej agendy

Osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe:

 1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (pracovná zmluva resp. dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru), alebo
 2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ide najmä o povinnosti v zmysle:
 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: Doba uchovávania osobných údajov zamestnancov je bližšie špecifikovaná v osobitnom dokumente určenom pre zamestnancov. Osobné údaje iných dotknutých osôb (manželia zamestnancov, vyživované deti, blízke osoby), ktoré spracúvame z dôvodu plnenia našich zákonných povinností, uchovávame po dobu stanovenú v zmysle platných právnych predpisov (10 rokov).

 • na účel plnenia povinností voči Sociálnej poisťovni

Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: 10 rokov

 • na účel plnenia povinností voči zdravotnej poisťovni (odvody, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia)

Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: 10 rokov

 • na účel plnenia daňových povinností prevádzkovateľa

Spracúvanie osobných údajov zamestnancov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: 10 rokov

 • na účel plnenia povinností voči doplnkovej dôchodkovej sporiteľni

Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: 10 rokov

 • na účel poskytovania kontaktných údajov zamestnancov v súvislosti s plnením ich pracovných úloh zmluvným partnerom 

Spracúvanie sa uskutočňuje v súlade s § 78 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť činnosti prevádzkovateľa prostredníctvom efektívnej komunikácie zamestnancov s inými subjektami pri plnení ich pracovných úloh. 

Doba uchovávania: určená v osobitnej informácii pre zamestnancov (po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu s dotknutou osobou).

 • na účel manažmentu prístupov a kľúčového režimu

Tento účel zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou prístupových kódov a hesiel do jednotlivých informačných systémov a databáz prevádzkovateľa ako aj evidenciou prístupu do priestorov prevádzkovateľa. V tomto prípade spracúvame osobné údaje pretože ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu do systémov, databáz a priestorov prevádzkovateľa. 

Doba uchovávania: dokumenty preukazujúce prístupové oprávnenia konkrétneho užívateľa k jednotlivým informačným systémom, musia byť uchovávané po dobu piatich rokov od zrušenia jeho prístupových práv. Evidenciu pridelenia a vrátenia kľúčov od priestorov prevádzkovateľa uchovávame po dobu piatich rokov od odovzdania (vrátenia) kľúča.

 • na účel plnenia povinností prevádzkovateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Spracúvanie osobných údajov zamestnancov na tento účel je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, a to v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: určená zákonom – 5 rokov odo dňa, keď bol v dokumentácii, záznamoch vykonaný posledný záznam.

 • na účel plnenia povinností prevádzkovateľa v oblasti ochrany pred požiarmi 

Spracúvanie osobných údajov zamestnancov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: určená v osobitnej informácii pre zamestnancov.

 • na účel výkonu zdravotného dohľadu a vykonania preventívnych lekárskych prehliadok dotknutých osôb  

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nám určujú povinnosti a podmienky v súvislosti so zabezpečením zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Spracúvanie osobných údajov zamestnancov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa. V rámci spracúvania na tento účel poskytujeme osobné údaje v zákonom stanovenom rozsahu lekárovi, ktorý vykonáva preventívne lekárske vyšetrenie.

Doba uchovávania: určená v osobitnej informácii pre zamestnancov.

Príjemcovia osobných údajov:

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú, resp. môžu byť, príjemcami osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány činné v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

 • advokát,
 • exekútor,
 • banka,
 • poskytovateľ poštových služieb,
 • externý poskytovateľ personálnych služieb,
 • spoločnosť vykonávajúca externú podporu a prevádzku webových stránok,
 • spoločnosť, ktorá je externým dodávateľom účtovných služieb a služieb spracúvania miezd,
 • poskytovatelia služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby a ochrany pred požiarmi,
 • externí poskytovatelia služieb v oblasti informačných systémov a softvérových produktov.

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípade ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné – na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR: 

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V prípade ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov 

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.