Poradenstvo v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, zamerané predovšetkým na oblasť krízového manažmentu a civilnej ochrany obyvateľstva, vrátane vypracovania zákonom stanovenej dokumentácie v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia a krízového manažmentu.

Odborné školenia a semináre v danej oblasti určené pre štatutárne orgány verejnej moci, zamestnancov štátnej správy, verejnej správy, školy, zariadenia sociálnych služieb, orgány územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci, alebo iných právnických a fyzických osôb, bezpečnostných služieb, ktoré prichádzajú do styku s dokumentáciou civilnej ochrany.

Uvedené činnosti sú vykonávané odborne spôsobilými osobami s platným osvedčením.

Osvedčenie CO_docx