VNÚTORNÝ SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV OZNAMOVANIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účinnosť :

Tento zákon nadobúdol účinnosť 1. januára 2015.

Zabezpečiť plnenie povinností s vnútorným systémom vybavovania podnetov sú zamestnávatelia povinní do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona, to znamená do 1. júla 2015.

Ponuka:

 1. 1.     Zabezpečenie a zavedenie realizácie vnútorného systému vybavovania podnetov oznamovania protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľa, ktorý je orgánom verejnej moci.
 1. Vypracovanie interného vnútorného predpisu vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (vnútorného systému podávania, vybavovania,  preverovania podnetov a vedenia evidencie podnetov, spracúvania osobných údajov vedených v podnetoch, určenie zodpovednej osoby a určenie  oprávnení a povinností zodpovednej osoby) povinnej osoby v zmysle § 11a 12 zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Odborné vyškolenie zodpovednej osoby povinných osôb. 

Dňom  1. januára 2015 je účinný zákon č. 307/2014 Z.z., o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Týmto zákonom sa riadi tzv. whistleblowing čo je v podstate právna regulácia odhaľovania  korupcie a určenej trestnej činnosti.

Zákonom sú riešené vybrané trestné činy a správne delikty (definované ako závažná protispoločenská činnosť), ako aj iná protispoločenská činnosť a v rámci nej napríklad aj nehospodárne či neetické konanie (ďalej len „zákon“, alebo „whistleblowing“).

Zákon sa vzťahuje na:

 • zamestnávateľa (právnická alebo fyzická osoba), ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov,
 • zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci, (štátny orgán, orgán územnej samosprávy, verejnoprávna inštitúcia, orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci (mestá, obce, školy a pod.)

(ďalej len „zamestnávatelia“).

Nové povinnosti zamestnávateľov – „Vnútorný systém vybavovania podnetov“.

Ide najmä o povinnosti:

 • určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa nového zákona. Takouto zodpovednou osobou môže byť na základe zmluvy so zamestnávateľom aj  osoba, ktorá nie je zamestnancom. Zodpovedná osoba musí byť v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu zamestnávateľa a ak nie je zamestnancom, je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa;
 • zverejniť a pre všetkých zamestnancov obvyklým a bežne dostupným spôsobom sprístupniť označenie vyššie uvedenej zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov, pričom aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne;
 • prijať a preveriť každý podnet do 90 dní (možno predlžiť o ďalších 30 dní) od jeho prijatia a oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverenia do 10 dní;
 • vydať vnútorný predpis zamestnávateľa, v ktorom určí podrobnosti o podávaní podnetov, preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet, evidovaní podnetov, o oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia a o spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete;
 • po dobu 3 rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov v nasledovnom rozsahu: dátum doručenia podnetu, meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet (ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet), predmet podnetu, výsledok preverenia podnetu a dátum skončenia preverenia podnetu.

Zákonom sú definované aj tieto povinnosti zamestnávateľov:

 • zavedenie vnútorného systému vybavovania podnetov,
 • vedenie evidencie podnetov, 
 • vytvorení interného predpisu týkajúceho sa podávania  a preverovania podnetov,
 • určenie zodpovednej osoby a určenie  oprávnení a povinností zodpovednej osoby,
 • zamestnávateľ je ďalej povinný:
 • prijať prostredníctvom zodpovednej osoby každý anonymný či neanonymný podnet zamestnanca a preveriť ho v lehote 90 dní. Túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní. Po uplynutí lehoty musí byť zamestnanec oboznámený s výsledkom preverenia podnetu.
 • verejne informovať zamestnancov o tom, kto je zodpovednou osobou a akým spôsobom možno podávať podnety. Aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť zamestnancom prístupný 24 hodín denne. a preverovaní podnetov.
 • viesť evidenciu o prijatých podnetoch po dobu 3 rokov odo dňa ich doručenia.

Sankcie:

 • za porušenie týchto povinností je inšpektorát práce oprávnený uložiť zamestnávateľovi pokutu až do výšky 20.000 EUR.

 

Vaše výhody:

Zavedením realizácie vnútorného systému vybavovania podnetov oznamovania protispoločenskej činnosti do činnosti organizácie, dáte svojim partnerom i klientom na vedomie, že aj v tejto oblasti sa riadite platnými legislatívnymi normami SR a EÚ.